Aktualności

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy.

 

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

. biegli rewidenci

· Izba Skarbowa

· ZUS

· PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 

·  Inne

 

TRWA NABÓR NA KURSY 2015/2016

Wymienione  niżej kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów: popołudniowym, 2 razy w tygodniu w godz. 16:00 – 19:15 weekendowym, soboty  8:00 – 14:30

Harmonogramy szkoleń ustalane będą  przez uczestników na spotkaniu organizacyjnym 

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem.     Rozpoczęcie z chwilą zebrania grupy

 Kadry i Płace- 56 godzin

 Ramowy program kursu:

A. Obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia.

B. Świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia.

C. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Koszt szkolenia: 1 250,00 zł brutto - PŁATNE W DOGODNYCH RATACH (cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne i praktyczne, zajęcia komputerowe, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dyplom ukończenia kursu).
Cel kursu:
 Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.
Adresaci kursu:
 Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.
Organizacja procesu dydaktycznego:
 Kurs obejmuje 56 godzin lekcyjnych. Zajęcia mogą się odbywać 2 razy w tygodniu po południu po 4 godziny lekcyjne lub 1 raz w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych, np. w sobotę. W trakcie wykładów omówione zostaną zagadnienia przewidziane tematyką szkolenia ilustrowane przykładami w trakcie ćwiczeń.                                                                                                                                      Tematyka

1. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika przy zawieraniu umowy o pracę i w czasie trwania zatrudnienia. - 28h 
a) Procedura prawna i organizacyjna związana z zatrudnieniem pracowników:
- Pojęcie pracodawcy i pracownika,
- Regulamin pracy i wynagrodzenia,
- Istota stosunku pracy,
- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
- Istotne elementy umowy o pracę, w tym rodzaje umów o pracę, zawarcie umowy, rodzaj pracy, wynagrodzenie,
- Informacja o warunkach zatrudnienia,
- Ochrona danych osobowych i dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b) Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.
c) Ustanie zatrudnienia:
- Sposoby rozwiązania umowy o pracę,
- Wypowiedzenie umowy o pracę,
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
- Wygaśnięcie umowy o pracę.
d) Świadectwo pracy.
e) Urlopy pracownicze:
- Urlop wypoczynkowy,
- Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, ojcowski, wychowawczy i inne uprawnienia rodziców,
- Urlop bezpłatny.
f) Czas pracy:
- Norma, wymiar, okres rozliczeniowy, okres odpoczynku, systemy, rozkłady czasu pracy,
- Ewidencja czasu pracy,
- Godziny nadliczbowe,
- Praca w niedzielę, święta, porze nocnej.
g) Obowiązki pracodawcy i pracownika z tytułu łączącego ich stosunku pracy.
h) Zakres konkurencji, odpowiedzialność pracownicza.
i) Dyskryminacja w zatrudnieniu.
j) Mobbing.
k) Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
l) Wynagrodzenia za pracę:
- Zasady i forma wypłaty wynagrodzenia,
- Składniki wynagrodzenia za pracę,
- Ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia, odliczenia z wynagrodzenia za pracę,
- Wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy,
- Odprawy pracownicze,
- Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej.
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. - 12h
a) Obowiązek ubezpieczeń społecznych.
b) Fakultatywne ubezpieczenia społeczne.
c) Wysokość i zasady ustalania składek, zasady finansowania i opłacania składek.
d) Podstawa wymiaru składek.
e) Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
f) Dokumenty płatnicze.
g) Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. - 4h
a) Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
b) Koszty uzyskania przychodów.
c) Zwolnienia podatkowe.
d) Dokumentacja podatkowa.
4. Wynagrodzenia i Lista Płac - zajęcia praktyczne. - 4h
a) Systemy wynagrodzeń.
b) Dokumentacja płacowa. Sporządzanie listy płac.
c) Inne świadczenia na rzecz pracowników.
5. Program Płatnik - zajęcia praktyczne.

Specjalista do spraw podatkowej księgi przychodów i rozchodów – 58 godzin

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej wg zasad ogólnych .Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, lub roczną praktykę w zawodzie, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; rozpoczynają prowadzenie małej firmy; chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu to 58 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Cena 1250 zł/1 os PŁATNE W DOGODNYCH RATACH (cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne i praktyczne, zajęcia

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 2 części - teoretyczną i praktyczną

1. Zakres zajęć teoretycznych - 33 godzin

Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR

PKPIR a podatek VAT

Faktura VAT, inne dowody księgowe, umowy i inne niezbędne dokumenty  w prowadzeniu PKPIR

Terminy dokonywania zapisów, wzór księgi ustalony przez MF

Ewidencja nietypowych zdarzeń, spis z natury

Amortyzacja, podatek dochodowy, kasy fiskalne, samochód  w firmie

Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR

2. Zakres zajęć praktycznych - 25 godzin

Moduł Księga podatkowa - informacje ogólne

Rejestry VAT

Ewidencja dodatkowa

Ewidencja samochodów

Spis z natury

Właściciele i deklaracje podatkowe

Środki trwałe

Metody pracy - Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków

 i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Podatki od podstaw - 60 godzin

Adresaci – osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach finansowych jednostek gospodarczych, rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę.
Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności regulowanych przepisami prawa podatkowego, do których zobowiązują one podatnika oraz do prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce przepisów ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie aktów prawnych.
W programie – wybrane zagadnienia z prawa podatkowego i ordynacji podatkowej; podatek od towarów i usług (VAT); podatek dochodowy od osób prawnych; podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem przychodów z działalności gospodarczej; podatki obciążające koszty, podatki i opłaty lokalne; wybrane zagadnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i podatku od spadku i darowizn.
Koszt kursu wynosi 1200 zł/1 os PŁATNE W DOGODNYCH RATACH (cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne i praktyczne, zajęcia)

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW - 32 GODZIN

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie  wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej
W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania,  dokumentacja i ewidencje  podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady
 Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi od jednej osoby wynosi: 800 zł/1 os 

                                                                  

Kursy  kończy się sprawdzianem  wewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie

z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział Terenowy w Olkuszu organizuje kursy:

 

·         Kadry i Płace

·         Dla Średniej Kadry Finansowo- Księgowej (Samodzielny Księgowy)

·         Podstawy Księgowości

·         Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów

oraz szkolenia w zakresie:

·         Prawa pracy

·         Ubezpieczeń  i zasiłków z ZUS

·         Rachunkowości i finansów

·         Inne

 

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy.

 

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

·         biegli rewidenci

·         Izba Skarbowa

·         ZUS

·         PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy