Aktualności

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy. Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

. biegli rewidenci

· Izba Skarbowa

· ZUS

· PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 
  

SZKOLENIA

Szanowni Państwo

             

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania udziału w szkoleniach i kursach ze środków KFS . Wnioski wraz załącznikami dostępne są w siedzibach Urzędu Pracy  i na ich stronach internetowych.

 


EWIDENCJONOWANIE I FAKTUROWANIE . KASY FISKALNE 2017R

 

Termin : 20-04-2017 Godz: 9:30-15:00  Cena : 280zł Uwaga !!!(  2 osoby –260zł/os)

Wykładowca :  trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce, długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 
Z dniem 1 marca 2017 r. wchodzą w życie art. 270a, 271a, 277a kodeksu karnego, które wprowadzają nowe formy przestępstw pospolitych związanych z wystawianiem i posługiwaniem się fakturami VAT
. Są to oszustwa dokumentowe zagrożone karą do 8 lat więzienia, a w określonych przypadkach nie mniej niż 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności Jest to wydarzenie bez precedensu w historii podatku od towarów i usług, gdyż czyny zabronione wprowadzone w tych przepisach dotyczą dwóch podstawowych czynności wykonywanych przez każdego podatnika VAT: wystawianiu faktur, w tym faktur korygujących w rozumieniu ustawy VAT, posługiwanie się fakturami VAT dla potrzeb prowadzenia ewidencji i składania deklaracji VAT-7.


Zakres tematyczny:

I. FAKTUROWANIE

1. Definicje.

definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury ,czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej - jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania

2. Kto wystawia fakturę?

3. Kto i komu nie musi faktury wystawiać?

4. Jakie czynności podlegają fakturowaniu ?

faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju - faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju - dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku

5. Termin wystawianie faktur:

podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur

obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

zmiany w zakresie terminu wystawiania faktur od 01.01.2014 roku

6. Co faktura zawierać powinna?

elementy obowiązkowe faktury - elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:

- metoda kasowa

- marża

- transakcje trójstronne

- sprzedaż zwolniona

- samofakturowanie

- transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
Przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy

- faktury uproszczone ( warunki stosowania i ograniczenia)

- faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży

- faktury dla których podatnikiem jest nabywca

7. "Prawie" faktury

bilety za przejazd autostradą - bilety kolejowe

8. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:

przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,

zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli

przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

9. Faktura elektroniczna:

nowa definicja faktury elektronicznej

rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych

stosowanie faktury elektronicznych w praktyce

jak zapewnić "autentyczność pochodzenia i integralność treśc" faktury

bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny

EDI (electronic data interchange) - opis działania

10. Faktury szczególne:

faktura zaliczkowa

faktura korygująca

noty korygujące - kto wystawia i czemu służą?

duplikat faktury:

11. Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury

faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT

kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu

"pusta faktura" - konsekwencje podatkowe

zmiany w zasadach odliczania podatku VAT z faktur od 2014 roku

12. Refaktury

kto i kiedy może wystawić refakturę?  jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową

13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa.


II KASY FISKLANE 2017

Zasady stosowanie kas fiskalnych

- jaką sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej

- kto może a kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej

- jakie towary i usługi bezwzględnie wymagają kasy fiskalnej

- kasa fiskalna a drukarka fiskalna
System zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

- zwolnienie ze względu na obrót 20 000 PLN

- zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykaz towarów i usług, których dostawa i świadczenie zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Stawki VAT oraz nazwa towaru na kasie fiskalnej.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

- komu przysługuje

- w jakiej wysokości

- kiedy trzeba zwrócić

Dokumentacja związana z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej. Sankcje.

Pytania uczestników

 


 AKTUALNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2017 r.

                                                                 

 Termin: 27 kwiecień 2017r Godz:9:00 Cena : 300 zł Uwaga (2 os 280zł/os)

Wykładowca : Maja Chodacka Sędzia Sądu Administracyjnego

Zakres tematyczny:

 1. Nowe zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy:

 - kiedy wydawać świadectwo pracy

 - interpretacje PIP i MPiPS

 - NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY- jak wypełniać świadectwo pracy, na co zwracać uwagę.

2. Urlopy związane z rodzicielstwem, zasady udzielania, jak wypełniać świadectwo pracy w zakresie urlopów dla rodziców.

3. Urlop wypoczynkowy:

 - plan urlopów

 - przedawnienie

 - urlop zaległy.

4. Pozostałe zmiany w Kodeksie Pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

5. Minimalna stawka godzinowa, jak wypełniać umowy zlecenia, potwierdzać godziny, poglądy PiP a właściwa treść przepisów.

6. Zasada 3/33 lub wyłączenia na co formalnie zwracać uwagę, jak pisać umowę, kiedy zawiadamiać PIP.

7. Pozostałe aktualności, kontrole PiP, orzecznictwo SN, planowane nowelizacje


 

PODATEK VAT 2017 R- BIEŻĄCE PROBLEMY W ODLICZENIACH

 

Termin : 26-05-2017 Cena : 320 zł/os (Uwaga 2s – 300 zł/os)

Wykładowca : wieloletni kierownik Aparatu Skarbowego, specjalista i ekspert M.F w dziedzinie podatku VAT, doświadczony szkoleniowiec, długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

Zakres tematyczny zostanie przesłany Państwu w późniejszym terminie .  Przyjmujemy zgłoszenia

 


 

OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W 2017 R oraz UMOWY CYWILNOPRAWNE- STAWKA GODZINOWA – ROZLICZENIA ZUS , PIT

 

Termin 26-05-2017 r Godz :9:00  Cena 290 zł/os Uwaga ( 2 osoby - 270zł/os

Wykładowca :  trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce, długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

Zakres tematyczny:

Zmiany w podatku dochodowym na 2017 rok

Zmiana zasad stosowania skali podatkowej i kwoty wolnej – konsekwencje dla PŁATNIKA i w zeznaniach rocznych za rok 2017

Zasady ustalania zaliczki na PIT po zmianach w zakresie skali podatkowej

Oświadczenia pracownika w zakresie stosowania skali podatkowej

Zmiany w zasadach dokumentowania kosztów uzyskania przychodów – limit płatności gotówkowej 15 000 PLN i konsekwencje dla kosztów podatników

Nowe rozporządzenie w sprawie PKPIR

Zwolnienia dla świadczeń wspierających zatrudnienie

Zmiany w zasadach stosowania 50% kosztów uzyskania dla niektórych podatników

Opodatkowanie wynagrodzeń finansowanych z dotacji

Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe

Stawka godzinowa w umowach zlecenia i o świadczenie usług. Zasady stosowania, wyłączenia, dokumentacja.

Zasady stosowania stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych.

Wyłączenia stosowania.

Zasady dokumentowania.

Umowa trwająca dłużej niż miesiąc.

Kompetencje kontrolne PIP.

Skutki zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla fakturowania kosztów usług wykonywanych przez jednoosobowe firmy. Dokumentacja i konsekwencje.

Bieżące stanowiska i najnowsze interpretacje organów skarbowych w zakresie podatku PIT

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie opodatkowania odsetek – konsekwencje podatkowe

Problematyka opodatkowania nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku TK 7K/13 – stanowiska organów skarbowych. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników, zleceniobiorców i członków zarządów oraz Rad nadzorczych. Konsekwencje w zakresie składek ZUS.

Wyżywienie w podróży służbowej – kiedy zwolnione, a kiedy opodatkowane

Wyżywienie w podróży na obszarze miejsca pracy

Nocleg pracownika w podróży służbowej, pracownika mobilnego i oddelegowanego, najnowsze stanowisko MF

Opodatkowanie ryczałtów w jazdach lokalnych dla pracowników - nowe stanowisko organów skarbowych.

Nowe wykładnie dotyczące opodatkowania mieszkań opłacanych/dofinansowanych przez zakład pracy za pracowników.

Opodatkowanie imprez integracyjnych – nowe wykładnie.

Świadczenia ponoszone za pracownika – pakiety medyczne, karty multisport, sale gimnastyczne – podatek, składki ZUS, zwolnienia

Nowe wyjaśnienia dotyczące opodatkowania samochodów służbowych wykorzystywanych dla celów prywatnych

Świadczenia z ZFŚS – opodatkowane i zwolnione, składki ZUS, świadczenia dla pracowników i członków ich rodzin

Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m.in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu

Wyjaśnienia Min. Fin. w zakresie zwolnień podatkowych do kwoty 380 zł rocznie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy PIT (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a Związki Zawodowe) 

Katalog nowych zwolnień z podatku na świadczenia związane z opieką nad małym dzieckiem

Dowóz pracowników do zakładu pracy – warunki stosowania zwolnienia

Opodatkowanie zapłaconych za byłych pracowników składek – w przypadku zmiany kwalifikacji podlegania składkom przez ZUS w świetle wyjaśnień MF

Opodatkowanie odpraw i innych świadczeń dla zwalnianych pracowników – świadczenie ze stosunku pracy czy darowizna?

Opodatkowanie odsetek o odszkodowań oraz odszkodowań w świetle wyjaśnień MF

Świadczenia dla byłych pracowników – wybrane problemy.

Świadczenia dla rodzin zmarłych pracowników – wybrane problemy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – kiedy zwolnione, a kiedy z podatkiem. 

Okulary kolejny raz najnowsze stanowiska organów skarbowych.

Opodatkowanie zryczałtowanych „zleceń” wyjaśnienia i wskazówki praktyczne.

Koszty uzyskania przychodów – wybrane problemy.

Panel dyskusyjny

 


 

KURSY

 

 KURSY 2017 R REKOMENDOWANE  BENEFICJENTOM  KORZYSTAJĄCYM   ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO  FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

 

Trwa nabór na kursy . Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń wg następujących systemów:

Popołudniu i soboty

Harmonogram kursów ustalają uczestnicy na szkoleniu organizacyjnym. Płatność w całości lub na raty. Realizacja z chwilą zebrania grup 10 osobowych. Kursy  kończy się sprawdzianem  wewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

 

PODATEK VAT od A do Z - 32 godzin

Koszt szkolenia :850 zł/os.

Czas trwania :1 miesiąc (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Kadry i Płace - 56 godzin

Koszt szkolenia :1250 zł/os.

Czas trwania :1 miesiąc (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów- 58 godzin

Koszt szkolenia 1250zł/os.

Czas trwania : do 2 miesięcy (Planowane rozpoczęcie kwiecień/maj 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Kadr i Płac- 80 godzin

Koszt szkolenia 1680 zł

Czas trwania : 2 miesiące (Planowane rozpoczęcie czerwiec 2017 r.)

PROGRAM KURSU

 


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy