Aktualności

TRWA NABÓR NA KURSY

 "KADRY I PŁACE" (56 godz.) 

Termin kursu: Trwa nabór -luty/ marzec 2015 - data rozpoczęcia kursu zostanie ustalona po zakończonej rekrutacji.
Koszt szkolenia: 1 250,00 zł brutto - PŁATNE W DOGODNYCH RATACH (cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne i praktyczne, zajęcia komputerowe, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dyplom ukończenia kursu).
Cel kursu: Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.
Adresaci kursu: Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.
Organizacja procesu dydaktycznego: Kurs obejmuje 56 godzin lekcyjnych. Zajęcia mogą się odbywać 2 razy w tygodniu po południu po 4 godziny lekcyjne lub 1 raz w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych, np. w sobotę. W trakcie wykładów omówione zostaną zagadnienia przewidziane tematyką szkolenia ilustrowane przykładami w trakcie ćwiczeń. Uwaga! Harmonogram ustalany jest przez uczestników.

Tematyka

1. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika przy zawieraniu umowy o pracę i w czasie trwania zatrudnienia. - 28h 
a) Procedura prawna i organizacyjna związana z zatrudnieniem pracowników:
- Pojęcie pracodawcy i pracownika,
- Regulamin pracy i wynagrodzenia,
- Istota stosunku pracy,
- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
- Istotne elementy umowy o pracę, w tym rodzaje umów o pracę, zawarcie umowy, rodzaj pracy, wynagrodzenie,
- Informacja o warunkach zatrudnienia,
- Ochrona danych osobowych i dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b) Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.
c) Ustanie zatrudnienia:
- Sposoby rozwiązania umowy o pracę,
- Wypowiedzenie umowy o pracę,
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
- Wygaśnięcie umowy o pracę.
d) Świadectwo pracy.
e) Urlopy pracownicze:
- Urlop wypoczynkowy,
- Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, ojcowski, wychowawczy i inne uprawnienia rodziców,
- Urlop bezpłatny.
f) Czas pracy:
- Norma, wymiar, okres rozliczeniowy, okres odpoczynku, systemy, rozkłady czasu pracy,
- Ewidencja czasu pracy,
- Godziny nadliczbowe,
- Praca w niedzielę, święta, porze nocnej.
g) Obowiązki pracodawcy i pracownika z tytułu łączącego ich stosunku pracy.
h) Zakres konkurencji, odpowiedzialność pracownicza.
i) Dyskryminacja w zatrudnieniu.
j) Mobbing.
k) Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
l) Wynagrodzenia za pracę:
- Zasady i forma wypłaty wynagrodzenia,
- Składniki wynagrodzenia za pracę,
- Ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia, odliczenia z wynagrodzenia za pracę,
- Wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy,
- Odprawy pracownicze,
- Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej.
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. - 12h
a) Obowiązek ubezpieczeń społecznych.
b) Fakultatywne ubezpieczenia społeczne.
c) Wysokość i zasady ustalania składek, zasady finansowania i opłacania składek.
d) Podstawa wymiaru składek.
e) Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
f) Dokumenty płatnicze.
g) Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. - 4h
a) Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
b) Koszty uzyskania przychodów.
c) Zwolnienia podatkowe.
d) Dokumentacja podatkowa.
4. Wynagrodzenia i Lista Płac - zajęcia praktyczne. - 4h
a) Systemy wynagrodzeń.
b) Dokumentacja płacowa. Sporządzanie listy płac.
c) Inne świadczenia na rzecz pracowników.
5. Program Płatnik - zajęcia praktyczne. - 8h

 

Dla Średniej Kadry Finansowo- Księgowej (Samodzielny Księgowy) 120 godzin Trwa nabór

Rozpoczęcie kwiecień / maj 2015

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w księgowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej  40 godzin

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, udokumentowaniem wybranych operacji gospodarczych, systemem podatkowym, innymi zagadnieniami potrzebnymi do poprawnego prowadzenia tych ksiąg.

 

SKwP Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu seminarium w każdym czasie, bez podania przyczyn w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem odpowiedniej liczby uczestników kursu lub zdarzeniami losowymi. 

Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział Terenowy w Olkuszu organizuje kursy:

 

·         Kadry i Płace

·         Dla Średniej Kadry Finansowo- Księgowej (Samodzielny Księgowy)

·         Podstawy Księgowości

·         Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów

oraz szkolenia w zakresie:

·         Prawa pracy

·         Ubezpieczeń  i zasiłków z ZUS

·         Rachunkowości i finansów

·         Inne

 

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy.

 

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

·         biegli rewidenci

·         Izba Skarbowa

·         ZUS

·         PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy