Aktualności

TRWA NABÓR NA KURSY

 Kadry i Płace- 56 godzin

 

Trwa nabór na nową edycję    Rozpoczęcie wrzesień  2015r.

 Ramowy program kursu:

A. Obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia.

B. Świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia.

C. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Koszt szkolenia: 1 250,00 zł brutto - PŁATNE W DOGODNYCH RATACH (cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne i praktyczne, zajęcia komputerowe, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dyplom ukończenia kursu).
Cel kursu: Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.
Adresaci kursu: Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.
Organizacja procesu dydaktycznego: Kurs obejmuje 56 godzin lekcyjnych. Zajęcia mogą się odbywać 2 razy w tygodniu po południu po 4 godziny lekcyjne lub 1 raz w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych, np. w sobotę. W trakcie wykładów omówione zostaną zagadnienia przewidziane tematyką szkolenia ilustrowane przykładami w trakcie ćwiczeń. Uwaga! Harmonogram ustalany jest przez uczestników.

Tematyka

1. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika przy zawieraniu umowy o pracę i w czasie trwania zatrudnienia. - 28h 
a) Procedura prawna i organizacyjna związana z zatrudnieniem pracowników:
- Pojęcie pracodawcy i pracownika,
- Regulamin pracy i wynagrodzenia,
- Istota stosunku pracy,
- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne,
- Istotne elementy umowy o pracę, w tym rodzaje umów o pracę, zawarcie umowy, rodzaj pracy, wynagrodzenie,
- Informacja o warunkach zatrudnienia,
- Ochrona danych osobowych i dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
b) Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.
c) Ustanie zatrudnienia:
- Sposoby rozwiązania umowy o pracę,
- Wypowiedzenie umowy o pracę,
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
- Wygaśnięcie umowy o pracę.
d) Świadectwo pracy.
e) Urlopy pracownicze:
- Urlop wypoczynkowy,
- Urlopy związane z rodzicielstwem: macierzyński, ojcowski, wychowawczy i inne uprawnienia rodziców,
- Urlop bezpłatny.
f) Czas pracy:
- Norma, wymiar, okres rozliczeniowy, okres odpoczynku, systemy, rozkłady czasu pracy,
- Ewidencja czasu pracy,
- Godziny nadliczbowe,
- Praca w niedzielę, święta, porze nocnej.
g) Obowiązki pracodawcy i pracownika z tytułu łączącego ich stosunku pracy.
h) Zakres konkurencji, odpowiedzialność pracownicza.
i) Dyskryminacja w zatrudnieniu.
j) Mobbing.
k) Zasady podnoszenia kwalifikacji przez pracowników.
l) Wynagrodzenia za pracę:
- Zasady i forma wypłaty wynagrodzenia,
- Składniki wynagrodzenia za pracę,
- Ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia, odliczenia z wynagrodzenia za pracę,
- Wynagrodzenia za okres czasowej niezdolności do pracy,
- Odprawy pracownicze,
- Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej.
2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. - 12h
a) Obowiązek ubezpieczeń społecznych.
b) Fakultatywne ubezpieczenia społeczne.
c) Wysokość i zasady ustalania składek, zasady finansowania i opłacania składek.
d) Podstawa wymiaru składek.
e) Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe.
f) Dokumenty płatnicze.
g) Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. - 4h
a) Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych.
b) Koszty uzyskania przychodów.
c) Zwolnienia podatkowe.
d) Dokumentacja podatkowa.
4. Wynagrodzenia i Lista Płac - zajęcia praktyczne. - 4h
a) Systemy wynagrodzeń.
b) Dokumentacja płacowa. Sporządzanie listy płac.
c) Inne świadczenia na rzecz pracowników.
5. Program Płatnik - zajęcia praktyczne.

 

 

Specjalista do spraw podatkowej księgi przychodów i rozchodów – 58 godzin

Cena 1250 zł( możliwość płatności w ratach)

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej wg zasad ogólnych .Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, lub roczną praktykę w zawodzie, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; rozpoczynają prowadzenie małej firmy; chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu to 58 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

 Uwaga! Harmonogram ustalany jest przez uczestników.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 2 części - teoretyczną i praktyczną

1. Zakres zajęć teoretycznych - 33 godzin

Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR

PKPIR a podatek VAT

Faktura VAT, inne dowody księgowe, umowy i inne niezbędne dokumenty  w prowadzeniu PKPIR

Terminy dokonywania zapisów, wzór księgi ustalony przez MF

Ewidencja nietypowych zdarzeń, spis z natury

Amortyzacja, podatek dochodowy, kasy fiskalne, samochód  w firmie

Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR

2. Zakres zajęć praktycznych - 25 godzin

Moduł Księga podatkowa - informacje ogólne

Rejestry VAT

Ewidencja dodatkowa

Ewidencja samochodów

Spis z natury

Właściciele i deklaracje podatkowe

Środki trwałe

Metody pracy - Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków

 i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

 

 

KURS "PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO " 90 godzin

 

Cena : 1800 zł ( możliwość płatności w ratach, w cenę wliczono koszt egzaminu)

Trwa nabór

 

Program kursu obejmuje I stopień zawodowej certyfikacji SKwP z blokami tematycznymi:

 

 

"PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO "
I. Rachunkowość z elementami etyki - 70 godz.
1. Pojęcia wstępne z rachunkowości
2. Charakterystyka aktywów i pasywów
3. Prezentacja majątku oraz źródeł wyceny w bilansie
4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
5. Dowody księgowe
6. Księgi rachunkowe
7. Ewidencja operacji bilansowych
8. Ewidencja operacji wynikowych
9. Ewidencja kosztów i przychodów
10. Ewidencja operacji nadzwyczajnych
11. Zasady ustalania wyniku finansowego
12. Przykład całościowy
13. Etyka
14. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych
II. Podstawy gospodarki finansowej - 8 godz.
1. Podstawowe pojęcia i zakres finansów podmiotów gospodarczych
2. Podmioty gospodarcze w Polsce
3. Sprzedaż krajowa i eksportowa
III. System podatkowy - 8 godz.
1. Podstawowe pojęcia związane z systemem podatkowym
2. Zobowiązania podatkowe
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. Podatek od towarów i usług
6. Podatki kosztowe
IV. Rozliczenia z ZUS - 4 godz.
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
Na początku i w czasie trwania kursu słuchacze będą poddawani częściowym sprawdzianom wiadomości ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania w formie pisemnych prac kontrolnych
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kursu.
Osoba, która ukończyła kurs, ale nie przystąpiła do egzaminu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem zamieszczonym w załączniku nr. 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych i uzupełniania w formach pozaszkolnych ( Dz.U. Nr 31,poz. 216)
Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.w sprawie uzyskiwania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych ( Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz do otrzymania certyfikatu o zaliczeniu I stopnia na ścieżce edukacyjnej certyfikacji zawodu księgowego.

 Uwaga! Harmonogram ustalany jest przez uczestników.

 

                  Kurs " DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS. RACHUNKOWOŚCI " 178 godzin

 

Cena : 3000 zł ( możliwość płatności w ratach, w cenę wliczono koszt egzaminu)

 Trwa nabór

Program kursu obejmuje II stopień zawodowej certyfikacji SKwP z blokami tematycznymi:


Moduł II - Rachunkowość z elementami etyki zawodowej -128 godz.
Moduł III - Zagadnienia z prawa podatkowego (cz. I.) - 30 godz.
Moduł IV - Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego - 20 godz.

Moduł II - Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
2.1. Zagadnienia organizacji rachunkowości
2.1.1. Przedmiot, zakres, definicje i zasady rachunkowości
2.1.2. Inwentarz i bilans podmiotu gospodarczego
2.1.3. Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania i ewidencji
2.1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.1.5. Elementy organizacji i polityki rachunkowości
2.1.6. Inwentaryzacja
2.2. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
2.2.1. Dokumentacja, ewidencja i wycena obrotu pieniężnego
2.2.2. Zasady ewidencji środków pieniężnych (krajowych i zagranicznych)
2.2.3. Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
2.2.4. Inne środki pieniężne
2.3. Rozrachunki
2.3.1. Istota, wycena i klasyfikacja rozrachunków
2.3.2. Organizacja ewidencji rozrachunków z różnych tytułów
2.3.3. Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT
2.3.4. Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w obrocie krajowym
2.3.5. Rozrachunki wyrażone w walucie obcej
2.3.6. Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
2.3.7. Rozrachunki wątpliwe i sporne, odpisy aktualizujące
2.3.8. Ewidencja wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników (struktura wynagrodzeń, dokumentacja, obciążenia wynagrodzeń)
2.3.9. Ubezpieczenia społeczne i rozrachunki z ZUS
2.3.10. Rozrachunki z budżetem
2.4. Księgowość materiałowa i towarowa
2.4.1. Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej
2.4.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego
2.4.3. Bieżąca i bilansowa wycena materiałów i towarów
2.4.4. Organizacja ewidencji materiałów i towarów
2.4.5. Ewidencja księgowa obrotu materiałowego i towarowego
2.4.6. Inwentaryzacja materiałów i towarów oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
2.5. Aktywa trwałe
2.5.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych
2.5.2. Środki trwałe
2.5.3. Środki trwałe w budowie
2.5.4. Wartości niematerialne i prawne
2.5.5. Inwentaryzacja długoterminowych aktywów trwałych
2.6. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
2.6.1. Podstawowe pojęcia
2.6.2. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny inwestycji
2.6.3. Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych
2.6.4. Klasyfikacja, wycena i ewidencja zobowiązań finansowych
2.7. Kapitały (fundusze) własne
2.7.1. Ogólna charakterystyka kapitałów (funduszy) w różnych formach organizacyjnych jednostek gospodarczych
2.7.2. Proces pozyskiwania kapitałów (funduszy)
2.7.3. Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy
2.8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia między okresowe i fundusze specjalne
2.8.1. Klasyfikacja, wycena i ewidencja rezerw na zobowiązania
2.8.2. Rozliczenia między okresowe
2.8.3. Fundusze specjalne
2.9. Ewidencja kosztów i produktów
2.9.1. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej
2.9.2. Produkty pracy i ich sprzedaż
2.9.3. Ewidencja reklamacji związanych ze sprzedażą produktów
2.10. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
2.10.1. Rachunek elementów obliczeniowych wyniku finansowego
2.10.2. Pomiar wyniku finansowego
2.10.3. Rozliczanie i podział wyniku finansowego
2.10.4. Zamykanie ksiąg rachunkowych
2.11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
2.11.1. Bilans
2.11.2. Rachunek zysków i strat
2.11.3. Rachunek przepływów pieniężnych (ogólne informacje)
2.11.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (ogólne informacje)
2.11.5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
2.11.6. Obowiązki wynikające z zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych
2.12. Etyka w działalności gospodarczej
Moduł III - Zagadnienia z prawa podatkowego (cz. I)
3.1. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
3.2. Ordynacja podatkowa3.3. Podatek od towarów i usług (VAT)
3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.6. Podatki kosztowe i opłaty
Moduł IV - Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego
4.1. Prawo gospodarcze
4.1.1. Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej
4.1.2. Prawo upadłościowe i naprawcze
4.2. Prawo pracy
4.2.1. Zasady prawa pracy
4.2.2. Stosunek pracy i jego strony
4.2.3. Zawarcie umów o pracę
4.2.4. Rodzaje umów o pracę
4.2.5. Ustanie stosunku pracy
4.3. Prawo cywilne z elementami prawa finansowego
4.3.1. Prawo cywilne
4.3.2. Podstawy prawa wekslowego
4.3.3. Podstawy prawa bankowego
Efekty kształcenia
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
a) dekretowaniu i ewidencjonowaniu operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych,
b) ewidencjonowaniu i rozliczaniu kosztów w różnych przekrojach,
c) sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
d) przygotowaniu deklaracji i zeznań podatkowych,
e) znajomości obowiązujących przepisów prawa bilansowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego,
f) umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi,
g) przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186 z póź. zm.).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat Specjalisty ds. rachunkowości (kod 241103, wg klasyfikacji MPiPS) potwierdzający ukończenie II stopnia certyfikacyjnej zawodowej SKwP, wydawany przez Oddział Okręgowy w Krakowie.
Uwaga! Harmonogram ustalany jest przez uczestników.

 

 

SKwP Olkusz zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu seminarium w każdym czasie, bez podania przyczyn w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem odpowiedniej liczby uczestników kursu lub zdarzeniami losowymi. 

Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział Terenowy w Olkuszu organizuje kursy:

·         Kadry i Płace

 Certyfikacja Zawodu Księgowego I i II stopień ścieżki edukacyjnej

Specjalista do spraw podatkowej księgi przychodów i rozchodów

oraz  szkolenia w zakresie:

·         Prawa pracy

·         Ubezpieczeń  i zasiłków z ZUS

·         Rachunkowości i finansów

·         Inne

 

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy.

 

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

·         biegli rewidenci

·         Izba Skarbowa

·         ZUS

·         PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 

Stowarzyszenie Księgowych  w Polsce Oddział Terenowy w Olkuszu organizuje kursy:

 

·         Kadry i Płace

·         Dla Średniej Kadry Finansowo- Księgowej (Samodzielny Księgowy)

·         Podstawy Księgowości

·         Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów

oraz szkolenia w zakresie:

·         Prawa pracy

·         Ubezpieczeń  i zasiłków z ZUS

·         Rachunkowości i finansów

·         Inne

 

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy.

 

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

·         biegli rewidenci

·         Izba Skarbowa

·         ZUS

·         PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy